Make your own free website on Tripod.com

EMPAT JENIS PENILAIAN

1.      Penilaian Formatif

2.      Penilaian Sumatif

3.      Penilaian Iluminatif

4.      Penilaian Integratif

1.      Penilaian Sumatif – Pandangan Pengguna

·         Sebagai panduan kepada pengguna untuk membantu membuat pemilihan

·         Menilai samada bahan yang hendak dipilih serupa dengan penggunaan  buku teks atau sebaliknya

·         Membantu pengguna baru memilih perisian

·         Bukan untuk pembina/ pengarang menilai atau untuk memperbaiki perisian

2.      Penilaian Formatif

·         Diuji oleh pelajar untuk menguji adakah perisian perlu diubahsuai?

·         Pelajar menilai untuk membantu pembina melihat keserasian tujuan/ objektif perisian kepada pelajar

·         Penilaian ini mesti dibuat awal iaitu semasa dalam proses pembangunan lagi untuk meningkatkan lagi mutu perisian

·         Menggunakan pelajar sebenar untuk penilaian

·         Ada versi alfa dan Beta (versi pengujian)

3.      Penilaian Iluminatif

·         Memberi idea kepada penyelidik melihat pendapat bagaimana pelajar dan guru tentang perasaan mereka selepas menggunakan perisian yang telah dibina

·         Mungkin ada dikalangan pelajar tidak merasakan perbezaan ataupun peningkatan pemahaman mereka selepas menggunakan perisian

·         Hasil penilaian ini mungkin akan memperlihatkan suatu keputusan jawapan yang tidak dijangkakan oleh kita tentang perasaan pengguna

4.      Penilaian Intergratif

·         TILT’s merupakan satu projek di Glasgow Universiti majoriti pelajar di sana menggunakan kaedah CAL (Computer Assisted Learning ) adalah sesuai untuk menjalankan penilaian intergratif.

·         Melalui projek ini penilai dapat menilai banyak maklumat secara terus dari semua pelajar untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang penggunaan perisian di dalam suasana kelas sebenar. Penilaian secara lisan boleh juga dilakukan.

·         Pelajar mungkin akan membuat komen yang sama atau meminta maklumat tambahan pada bahagian-bahagian tertentu.

 

Borang

Penilaian Perisian

Tajuk Perisian                       :  …………………………………………

Matapelajaran                      :  …………………………………………

Penonton Sasaran                       :  …………………………………………

Bahagian A  : Keperluan Asas (Spesifikasi)

Bil

Kriteria

 

Ya

Tidak

1

Bolehkah dijalankan  dalam Sistem Operasi berikut

a)       MS Windows 95

b)      MS Windows 98

c)       Windows 2000

d)      Linux

     

2

Perisian boleh beroperasi  dalam

a)       Konfigurasi Intel Pentium 75 Mhz 16

MB RAM

b)      Menggunakan CD-ROM dengan kelajuan 4X MPC

c)       Paparan berfungsi dengan 8 Mb VGA Display Card

Sistem Komputer "hang"semasa penggunaan perisian

     

Bahagian B

Arahan : Pilih satu angka dan tulis dalam petak skala yang disediakan sama ada anda

Sangat Setuju          - 5

Setuju                        -4

Kurang Setuju        -3 

Tidak Setuju             - 2

Sangat Tidak Setuju   -1

Bil

Kriteria

Skala

(1/2/3/4/5)

Ulasan

(jika ada)

1

Struktur Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Perisian Kursus

a)      Mencapai objektif yang disarankan

b)   Sesuai dengan  tahap pelajar.

c)   Couseware ini sangat berguna kepada pelajar

d)   Membantu dalam peningkatan pengajaran dan pembelajaran

e)   Penggunaan bahasa yang mudah, ringkas dan padat

f)   mengikut tatatingkat kesukaran

g)   sesuai dengan isi kandungan/ kemahiran

h)   mengandungi teknik dan stategi yang berkesan

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

 

2

Interaktif  dan Mudah Diguna 

a)   Mempunyai arahan yang jelas dan mudah difahami

b)   Menyediakan butang bantuan yang sangat berguna.

c)   Bebas mencari maklumat yang luas dan menarik.

d)   Terdapat panduan pengguna

 

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

 

Bil

Kriteria

Skala

(1/2/3/4/5)

Ulasan

(jika ada)

3

Paparan Teks

a)   Saiz teks

b)   Jenis font  mudah dibaca

c)   Warna teks

d)   Teks boleh disalin dan disunting semula menggunakan aplikasi pemprosesan perkataan

 

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

 

4

Reka Bentuk Pengajaran

a)   Menyediakan latihan dan kawalan.

b)   Menyediakan maklum balas.

c)   Menyediakan hala tuju maklumat.

 

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

 

5

Reka Bentuk Skrin

a)   Paparan visual teks dan grafik yang baik

b)   Mengekalkan pertalian dengan penggunaan hotspots -> dan butang hiperteks.

c)   Dapat memfokus perhatian dengan penggunaan  pelbagai kesan transisi dan bunyi.

d)   Dapat membangunkan dan mengekalkan minat.

e)   Navigasi dikawal oleh menu dengan baik

f)   ikon navigasi sentiasa berada di skrin/paparan termasuk ikon keluar

 

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

 

Bil

Kriteria

Skala

(1/2/3/4/5)

Ulasan

(jika ada)

6

Kandungan Perisian Kursus

a)   Memenuhi kehendak sukatan pelajaran

b)   Merangsangkan KBKK dalam  aktiviti

c)   Menerapkan nilai murni dalam KBSM

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

 

7

Bahasa

a)   Sebutan mengikut sebutan baku yang betul

b)   Laras bahasa yang betul

c)   Ejaan yang betul

d)   Istilah yang betul

e)   Tatabahasa yang betul

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

1       2        3       4       5

 
 
Jumlah
   

Ulasan / Pandangan :

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Tandatangan                        :

Nama                                      :

No. Kad Pengenalan                 :

Tarikh                                     :

Disediakan  oleh:

Zainul Akramin Matt Saman A79405

Sabri Yaman A79401

 

 

RUJUKAN

Sedutan dari sebahagian rencana oleh Stephen Draper bertajuk ‘Observing, measuring, or evaluating courseware: A conceptual introducation.’

Artikel dari internet

http://www.icbl.hw.ac.uk/ltdi/implementing-it/measure.htm